ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                    

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2519  ตระกูลทิพยวัฒน์ ได้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง มูลค่า 36,152 บาท  โดยมีนายแสวง วงษ์สกุล  เป็นครูใหญ่คนแรก

-   .. 2520 ย้าย นายธวัช วลีพิทักษ์เดช มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2520 นายสนั่น ทิพยวัฒน์  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 17 ไร่ 69 ตารางวา

-   พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004 ก เป็นอาคารเรียน 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง  ขนาด 4 ห้องเรียน  งบประมาณ 580,000 บาท

-   พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างสนามกีฬากรีฑา ทำขอบสนาม คลส. ขนาด 400 เมตร

-    1 สิงหาคม 2524 ก่อสร้างประปาโรงเรียนจากบริษัทเงินทุนยูไนเต็ดจำกัด

-   พ.ศ.2526 นายธวัช วลีพิทักษ์เดช ย้ายนายสุรชัย สุขจินดา  มาดำรงตำแหน่ง วันที่ 19 ธันวาคม 2526

-    พ.ศ.2530 นายสุรชัย สุขจินดา  ย้าย นายชนินทร ศรีทอง มาดำรงตำแหน่ง วันที่ 16 เมษายน 2530 และแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2532

20 กุมภาพันธ์ 2533 นายเตรียม กัดสระ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ

-  พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ่อปลาจากกรมประมง 150,000 บาท

-   1 พฤษภาคม 2542 นายบรรจง ปิ่นปฐม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

-   4 สิงหาคม 2542 จัดหาคอมพิวเตอร์บริจาค 5 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 100,000 บาท

-    30 สิงหาคม 2542 สร้างเล้าไก่บนบ่อปลา

-    1 กุมภาพันธ์ 2543 ติดตั้งระบบประปาโรงเรียน 25,200 บาท

-    30 ธันวาคม 2543 ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน 215,000 บาท

-    14 เมษายน 2544 วัดตะคร้ำเอน บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ 30,000 บาท

-    30 กันยายน 2544 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 004   งบประมาณ 96,000 บาท

-   10 มกราคม 2545 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลส. ขนาด 155 เมตร 410,000 บาท

-   26 มกราคม 2545 ก่อสร้างอาคารเรียน งบบริจาคแบบ สปช. 105 / 29   จากคุณทินกร คุณชำนิ คุณวรรณา เชื้อเจริญกรุง  ติดตั้งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมมทีวี 20 นิ้ว จำนวน 14  เครื่อง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พัดลม 36 ตัว พร้อมติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์ ขนาด 20 ที่นั่ง มูลค่า 3,000,000 บาท

19  พฤศจิกายน 2546  นายบรรจง  ปิ่นปฐม   ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น

-  13  มกราคม  2549  นายสมบัติ  จิตจำเริญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา  เสียชีวิต

-   4  พฤษภาคม 2549  นางสาววารุณี  ตะโกภู่   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

-  3  มกราคม 2550  บริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด  มอบเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง มูลค่า 50,900 บาท

-  20  กุมภาพันธ์  2550   นายงาม   กวางคีรี  ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ให้โรงเรียน มูลค่า  20,000  บาท                 

-  18 กันยายน 2550  ชุมชนร่วมกันปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่  เป็นห้องเรียนธรรมชาติ คิดเป็นเงินมูลค่า 30,000  บาท

-    มกราคม 2552  บริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด  มอบเครื่องปรับอากาศติดตั้งในห้องประชุมใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง  มูลค่า  80,000  บาท

-   เมษายน ตุลาคม 2553  พระครูวิสาลกาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอน ร่วมกับ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด  ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ขนาด 21 x 45 เมตร เป็นเงิน 1,023,759  บาท

ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม  8 ห้องเรียน  มีผู้บริหาร  1  คน ครูผู้สอน 5 คน ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างสีชั้น 2   1  คน