ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

บัวขาวในบึงใหญ่

หมายถึง แหล่งความรู้สู่ชุมชน