ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี ตะโกภู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :