ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562 ถึงปัจจุบัน