ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายผู้สอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวรรษฑีระ ปานบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8556453
อีเมล์ : watteera@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล