ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายผู้สอน

นางสาวสุพรรณี รุ่งกระจ่าง
ครู คศ.3

นางภัคชุดา ธนะฐากรกุล
ครู คศ.3

นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
ครูจ้างสอน

นายวรรษฑีระ ปานบุตร
ครู คศ.3

นายวิริทธิ์พล กาแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสกุนา อรชร
ครูอัตราจ้าง

นางจรัสสม ปานบุตร
ครู คศ.2