ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวู้ถอย ธนานุภาพันธุ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสาลกาญจนกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณจันทิมา อัษฎาธร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย อินทร์นะนิสา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงดาว เหมือนมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคัด ทองมอญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมศรี เซี่ยงโหล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรษฑีระ ปานบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
เบอร์โทร : 086-3470368